Dostawa i zwroty

Informacje dla Konsumenta

Niniejszym informuje się klienta – konsumenta iż:

 1. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. w wyniku zawarcia umowy konsument nabywa przedmiot sprzedaży oferowany w niniejszym sklepie;
 3. sprzedawca kontaktuje się z konsumentem za pomocą środków porozumiewania się na odległość, drogą mailową sklep@marianzacharski.com lub tel. +48 517 229 246
 4. sprzedającym jest Fundacja Olandia z siedzibą w Prusimiu 5 (64-420 Kwilcz), REGON 301464525, NIP 5951456848, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000349926;
 5. łączna cena nabycia towaru wraz z kosztami dostarczenia przedmiotu nabycia określone są w przedostatniej pozycji formularza zamówienia o nazwie RAZEM;
 6. korzystanie z serwisu sklep.marianzacharski.com nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, ponad normalne koszty konsumenta związane z korzystaniem z dostępu do sieci Internet;
 7. konsument ma możliwość dokonania zapłaty za towar w następujący sposób:
  a) przelewem bankowym w chwili zamówienia
  b) za pośrednictwem DOTPAY.PL w chwili zamówienia
  c) za pobraniem w chwili odbioru towaru
  d) w sklepie autorskim w chwili osobistego odbioru towaru
 8. realizacja zamówienia rozumiana jako skompletowanie zamówienia i przekazanie do wydania lub wysłania wybraną przez konsumenta formą dostawy, wynosi do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 9. konsument, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem następujących sytuacji:
  a) jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  b) konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów;
 10. odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie (drogą elektroniczną lub pocztową na adres siedziby sprzedawcy). Link do wzoru oświadczenia znajduje się na końcu informacji. Pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie musi odpowiadać przedstawionemu wzorowi;
 11. sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad;
 12. sprzedawca jest odpowiedzialny wobec konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną; jeśli sytuacja taka ma miejsce konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty doręczenia przedmiotu;
 13. reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  a) oznaczenie składającego reklamację (imię, nazwisko oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny lub e-mailowy, numer zamówienia),
  b) przedmiot reklamacji,
  c) żądanie reklamacji,
  d) okoliczności uzasadniające reklamację,
  e) konsument powinien dostarczyć towar podlegający reklamacji wraz z dowodem zakupu tego produktu,
 14. sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych i poinformuje konsumenta o wyniku reklamacji;
 15. umowa ma charakter jednorazowego świadczenia, a konsument zobligowany jest do zapłaty ceny sprzedaży i dostawy (jeśli wybrał opcję odpłatną). Roszczenia przeciwko konsumentowi przedawniają się z upływem dwóch lat;
 16. sprzedawca nie przystąpił do realizowania kodeksu dobrych praktyk;
 17. sprzedawca nie wymaga złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych;
 18. konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez skorzystanie z pomocy Rzecznika Praw Konsumenta.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy