Regulamin 

Regulamin Sklepu autorskiego Gen. Zacharskiego

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.marianzacharski.com. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Sklepie.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem w chwili wejścia na stronę internetową Sklepu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 3. W celu skorzystania ze Sklepu należy dysponować:
  a) urządzeniem mającym dostęp do Internetu,
  b) powszechnie używaną przeglądarką internetową,
  c) w przypadku Użytkowników otrzymujących Newsletter oraz dokonujących Zamówień, jak również Użytkowników Zarejestrowanych posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Do pełnego korzystania ze wszystkich aplikacji Sklepu niezbędne jest korzystanie z javascript oraz akceptacja plików cookies.
 5. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych szkodliwych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 6. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Użytkownicy Internetu zobowiązani są do uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz w przypadku chęci skorzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę, zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym akceptacji wszystkich jego postanowień.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Hasło – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkowania w Sklepie na etapie rejestracji do Sklepu, umożliwiający zalogowanie się do Profilu. Hasło przypisane jest Użytkownikowi dla jego loginu. Hasło może ulec zmianie.

Newsletter – usługa świadczona za pośrednictwem poczty e-mail polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę informacji, zawierającej m.in. informacje handlowe, promocyjne i marketingowe Sprzedawcy oraz innych podmiotów.

Sprzedawca — Fundacja Olandia z siedzibą w Prusimiu 5 (64-420 Kwilcz), REGON 301464525, NIP 5951456848, adres poczty elektronicznej: sklep@marianzacharski.com, telefon kontaktowy +48 517 229 246.

Profil – część Sklepu udostępniona Zarejestrowanemu Użytkownikowi, na podstawie którego może on zapisywać swoje dane adresowe, przeglądać historię Zamówień oraz status złożonych Zamówień, dokonywać zmian w podanych przez siebie danych osobowych, wyświetlać korekty płatności. Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje dostęp do Profilu przy pomocy loginu i Hasła, których weryfikacja następuje poprzez logowanie do systemu informatycznego.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – internetowy serwis pod nazwą Sklep autorski Gen. Zacharskiego prowadzony przez Sprzedawcę i umożliwiający dokonywanie zakupu towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

Użytkownik — każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu.

Zamówienie – oferta nabycia określonych towarów złożona przez Użytkownika za pomocą Sklepu.

Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał rejestracji zgodnie z Regulaminem.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

§ 3 Zakres Usług

 1. Sklep jest platformą, na której świadczone są usługi drogą elektroniczną, w szczególności:
  a) nabywanie towarów oferowanych przez Sprzedawcę,
  b) otrzymywanie Newslettera przez Użytkowników,
  c) zadawanie Sprzedawcy pytań oraz zgłaszanie uwag i reklamacji drogą elektroniczną związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Sklepu, obejmujące w szczególności zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, teksty, treść i układ graficzny oraz inne oznaczenia stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów Sprzedawcy lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dostęp do Sklepu jest nieodpłatny.

§ 4 Rejestracja, Newsletter

 1. W celu założenia Profilu Użytkownik dokonuje rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Sklepu – w którym Użytkownik podaje określone dane – oraz zaakceptowaniu wszystkich postanowień Regulaminu. W ramach formularza rejestracyjnego Użytkownik wybiera również hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Sklepu.
 2. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr, interesów lub tajemnicy objętej ochroną ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do hasła wybranego przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego.
 3. Rejestracja kończy się automatycznym wysłaniem przez Sklep wiadomości e-mail z informacją o utworzeniu Profilu.
 4. W celu zamówienia usługi Newsletter konieczne jest wybranie odpowiedniej opcji.
 5. W przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika (np. Newsletter), umowa zostaje rozwiązana poprzez złożenie rezygnacji przez przesłanie wiadomości o rezygnacji z usługi na adres poczty elektronicznej sklep@marianzacharski.com.
 6. Każdy Użytkownik może mieć wyłącznie jedno Konto w Sklepie.

§ 5 Dokonywanie zakupów

 1. Zamówienia mogą być składane w każdym czasie przez wszystkich Użytkowników. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym.
 2. Złożenie Zamówienia wymaga wypełnienia formularza znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, w którym Użytkownik określa m.in.: zamawiane towary; sposób płatności; formę dostawy oraz podaje dane oznaczone w formularzu zamówienia jako obowiązkowe, jak również akceptacji Regulaminu.
 3. Użytkownik może wybrać sposób płatności, formę i koszt dostawy spośród dostępnych w chwili składania Zamówienia. 
 4. Płatności dokonywane są:
  a) za pośrednictwem instytucji płatniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011, Nr 199, poz. 175 ze zm.), będącej partnerem Sklepu. Tryb i zasady dokonywania płatności opisane są w regulaminie instytucji płatniczej, który wymaga akceptacji przed rozpoczęciem transakcji;
  b) przelewem, bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu wskazany w Sklepie.
 5. Wszystkie ceny zamieszczone na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (ceny brutto). Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym towarze w chwili złożenia Zamówienia. Ceny zamieszczone przy Towarach nie obejmują kosztów dostawy.
 6. Użytkownik może złożyć Zamówienie po uprzedniej rejestracji lub bez rejestrowania się w Sklepie. W przypadku braku rejestracji, lub odpowiednich albo aktualnych danych w Profilu, Użytkownik zobowiązany jest podać wymagane dane w formularzu zamówienia oraz zaakceptować Regulamin.
 7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest dostępność danego towaru. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca sprawdza dostępność towaru i potwierdza przyjęcie Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika.
 8. Umowa sprzedaży Towaru objętego Ofertą zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą w chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zgodnie z ust. 7 powyżej. Towar wysłany lub wydany zostaje po zaksięgowaniu ceny sprzedaży i dostawy (jeśli wybrano opcję kuriera) na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

§ 6 Realizacja i koszt Zamówień 

 1. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Usługodawca skompletuje towar i przekaże do wydania lub wysłania wybraną przez Użytkownika formą dostawy, wynosi do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 2. W celu otrzymania faktury, Użytkownik zaznacza odpowiednie pole w formularzu zamówienia oraz podaje niezbędne dane. Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie wyrażają zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

 

§ 7 Bezpieczeństwo

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Sklepu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Sklepu ze względów technicznych lub przyczyn od niego niezależnych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Sklepu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników, w szczególności za blokowanie przez administratorów skrzynek wiadomości wysyłanych przez Sprzedawcę w ramach usługi Newsletter.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Internetu wiąże się z ryzykiem i w celu jego zapobieżenia zobowiązany jest we własnym zakresie zaopatrzyć się z odpowiednie, aktualne oprogramowanie antywirusowe.
 4. Użytkownikowi zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik zobowiązuje się zachowania należytej ostrożności podczas każdego logowania do Profilu i do nieudostępniania danych umożliwiających logowanie się w Sklepie osobom trzecim, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody z tego powodu wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających logowanie w Sklepie, w tym loginu lub Hasła, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło oraz zawiadomić o tym Sklep.
 6. Użytkownik zobowiązuje się w każdym czasie, w szczególności do:
  a) przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, zasad współżycia społecznego oraz Netykiety, której zasady znajdują się m.in. na stronie internetowej www.netykieta.prv.pl;
  b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu w szczególności takich, które mogą destabilizować pracę Sklepu, utrudniać dostęp do Sklepu lub korzystanie z niego;
  c) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych należących do Sprzedawcy oraz innych podmiotów. 

 

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest Sprzedawca. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu oraz świadczenia pozostałych usług przez Sprzedawcę. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie rejestracji lub złożenie Zamówienia.
 2. Sprzedawca stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych.
 3. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności.

 

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i określonych w niniejszym Regulaminem (funkcjonowanie strony www) mogą być składane poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie sklep.marianzacharski.com/kontakt, e-mailem pod adres sklep@marianzacharski.com oraz pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  a) oznaczenie składającego reklamację (imię, nazwisko oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny lub e-mailowy, numer zamówienia),
  b) przedmiot reklamacji,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonego zgłoszenia. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Sprzedawca informuje o tym składającego reklamację podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
 4. Termin na zgłaszanie reklamacji przez Użytkownika wynosi 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 5.  W zakresie reklamacji dotyczących towaru zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Profilu.
 2. Operator może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym Umowę Użytkownikowi, który łamie zapisy Regulaminu lub obowiązujące prawo.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.marianzacharski.com/content/3-regulamin. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą elektroniczną.
 4. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona każdemu Użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania z usług Sklepu, w taki sposób, aby Użytkownik mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. Warunkiem korzystania z usług Sklepu określonych Regulaminem, jest akceptacja Regulaminu.
 5. Regulamin obowiązuje od 1.07.2015 r.Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę w każdej chwili. Zmiana nie będzie miała zastosowania dla już rozpoczętych usług. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Sklepu.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się pod linkiem http://sklep.marianzacharski.com/content/1-dostawa-zwroty.
 8. W Sklepie udostępnione są informacje niezbędne dla Użytkownika – konsumenta, w tym o warunkach odstąpienia od umowy i reklamacji Towaru, pod linkiem http://sklep.marianzacharski.com/content/1-dostawa-zwroty.